Tjänster

Kb Bokföringsbyrå Nummenmaa Kirjanpitotoimisto (FO-nummer 07789729) infördes i Handelregistret 7.6.1989 och inledde sin egentliga verksamhet 1.1.1990.
Som ansvarig bolagsman fungerar ekon.mag. Arne Nummenmaa.

Företaget tillhandahåller disponenttjänster samt i mindre utsträckning bokförings- och bokslutstjänster. Därtill erbjuds konsulttjänster hänförbara till kommunal och interkommunal verksamhet. Konsulttjänsterna kan antingen gälla upphandling och/eller övervakning och utvärdering av kommunala externt upphandlade tjänster eller övriga av kommunen/samkommunen producerade tjänster.

Kb Bokföringsbrå Nummenmaa Kirjanpitotoimisto Ky har två separata verksamhetspunkter. I Karis är företaget verksamt på adressen Åsvängen 10, medan bokföringsbyråns mottagningspunkt i Hangö är på Sandövägen 8.

Disponenttjänster

Disponenten leder och administrerar en fastighet på ett optimalt sätt och ansvarar för såväl förvaltning som underhåll. Disponentens ställning och uppgifter i ett bostadsaktiebolag har definierats i lag.

Avtalsparterna eftersträvar ett långvarigt samarbete för att kunna uppnå målsättningarna i disponentavtalet.

Målsättningen är skapa förutsättningar för att på ett funktionellt sätt använda fastigheten beaktande beställarens och fastighetens invånares behov och önskemål. För att utveckla och förbättra avtalets tjänster kräver detta av samarbetsparterna öppenhet, ömsesidigt förtroende samt kontinuerlig dialog.

Är du intresserad? Vänligen tag kontakt.

Försäkring och IT

Företaget har en företagsförsäkring i Folksam Skadeförsäkring Ab. Ansvarsförsäkringen täcker till bokföringsbyråns verksamhet hänförbara person- och sakskador upp till  500 000 €.

Kb Bokföringsbyrå Nummenmaa Kirjanpitotoimisto Ky använder för vederlags- och avgiftsuppföljning Unes Oy:s ADB-program Isännöinti och för bokföring och bokslut  DL Software Oy Ab:s ADB-program DL Prime 3000 Bokföring. Bokföringsbyrån hyr servertjänst av EKM Service Ab, medan företagets internetsidor (webhotell) är hos Nyttab Ab / SurfNet under adress www.nummenmaa.com. Som antivirusprogram har installerats F-Secure PSB Security.
Arne Nummenmaa